Изменение вязкости мазута, нефти, котельного, печного топлива -
- способ экономии мазута или котельного топлива

Гомогенизатор мазута (котельного топлива) TRGA -
- инструмент экономии мазута или котельного топлива.Авторы - Древецкий Владимир, Кутя Виталий, Тернополь Украина.
Комментарии - А.Р.


Аналізатори кінематичної в’язкості для систем автоматичного керування процесом спалювання нафтопродуктів в теплоагрегатах

1.1. Аналіз впливу фізико-хімічних параметрів на ефективність спалювання палива в теплоагрегатах

Процес підготовки палива для згоряння в металургійних теплоагрегатах має важливе значення.
Для важких палив типу мазуту, загальний час протікання процесу горіння визначається процесом випаровування горючої суміші. В цьому випадку інтентивність і повнота згоряння паливного факелу безпосередньо залежить від розмірів крапель, а виникнення втрати від недоспалювання - зумовлене різницею часу згоряння частинок палива і часу їх перебування в зоні камери згоряння.

Занадто тонке розпилювання може призвести до погіршення процесу сумішоутворення, оскільки при цьому частинки палива швидко втрачають свою швидкість, підхоплюються потоком і виносяться за межі зони горіння газів. Паливо розпилюється біля форсунки створюючи перезбагачену суміш, в якій дифузійні процеси не забезпечують необхідного складу в заданий проміжок часу. У зв’язку з цим, для кожної конструкції камери спалювання та типу форсунки існує свій найвигідніший спектр розмірів крапель палива.

(( отлично сказано для тех кто устраивает "крысиные бега" по минимизации размеров ВМЭ))

Встановлено, що помітний вплив на процес розпилювання і середню величину крапель має густина палива, оскільки вона впливає на сили інерції від яких залежить далекобійність факела. Густина мазуту змінюється, залежно від температури, в невеликих межах.

Коефіцієнт поверхневого натягу суттєвіше впливає на розпилювання палива, так як від нього залежить профіль поверхні струменя, опір аеродинамічним силам і турбулентним пульсаціям. Критеріальні залежності, що отримані при обробці дослідних даних, вказують на значно меньший вплив коефіцієнта поверхневого натягу на розміри крапель, ніж це витікає з аналітичних залежностей. В мазутів різних марок різниця величин коефіцієнта поверхневого натягу не перевищує 7-8%. При нагріванні палива спостерігається незначна зміна величини цього коефіцієнта.

Найбільш суттєво різні сорти палив відрізняються по кінематичній в’язкості. При розпилюванні у форсунці, відділення частинок палива від струменя відбувається у виді кілець і ниток. На межі двох фаз потік різко гальмується і розподіл швидкостей у граничному шарі буде відмінним від основного потоку. Зміна градієнта швидкостей і передача енергії від шару до шару залежить від в’язкості палива. Чим більша в’язкість, тим менші хвилі та збурення на поверхні струменя і тим гірші умови енергообміну між паливом та потоком повітря у камері згоряння. Одночасно збільшується величина граничного шару і зменшується число шарів у струмені. Відповідно зменшиться діапазон зміни величини крапель і розпилювання стане більш рівномірним. Сили в’язкості не тільки здійснюють вплив на процес подріблення крапель, але й визначають профіль швидкостей і втрати енергії струменя.

Експериментальні дослідження впливу в’язкості на середні значення розмірів крапель дозволяють зробити висновок щодо визначального її впливу на розміри крапель палива і рівномірність розпилу струменя.

При цьому слід враховувати, що для кожного типу форсунок існує своє оптимальне значення кінематичної в’язкості, яке забезпечує найбільш ефективне розпилювання струменя мазута і повне його згоряння у камері.

У відомих системах автоматичного керування процесом спалювання контроль в’язкості здійснюється за температурою мазуту, що підводиться до форсунок теплотехнічних агрегатів. В той же час металургійні комбінати отримують мазути різних марок, що відрізняються в’язкістно-температурними характеристиками.

(( т.е. гомогенизация топлива позволяет производить макс. точную настройку котлов и печей по критерию макс. эффертивности сгорания))

Стабілізацією температури мазуту неможливо підтримувати його в’язкість перед розпилюванням в заданих межах, а це суттєво погіршує техніко-економічні показники спалювання палива. Крім того, цей метод призводить до значних перевитрат пару, який використовується для підігріву мазуту. Залежність витрати пару від температури мазуту нелінійна та із збільшенням температури останнього, витрата пару різко зростає. Пояснюється це наявністю логарифмічної залежності між в’язкістю і температурою мазуту, а також зниженням ефективності мазутопідігрівача при збільшенні температури підігріву, за рахунок забруднення теплообмінника компонентами важких нафтових фракцій.

Таким чином, застосування принципу прямого контролю та регулювання в’язкості мазуту в системах паливоприготування дозволяє стабілізувати і оптимізувати процес горіння та знизити втрати тепла на підігрів мазуту, в результаті чого, підвищити техніко-економічні показники металургійних теплоагрегатів.


1.2. Автоматичний аналізатор кінематичної в’язкості для систем керування процесом підготовки мазуту до спалювання в доменній печі

Основним стримуючим чинником ефективного використання рідкого палива, що вдувається у домну, є неповне його згоряння.

Проведені різними авторами дослідження показали, що питома витрата рідкого палива, яке спалюється у домні, залежить від його властивостей, ступені підготовки до спалювання, конструкції форсунок та технології вдування. Підготовка мазуту до спалювання складається з видалення надлишкової вологи (або приготування водно-мазутної емульсії) й механічних домішок та підігріву палива до заданої в’язкості, що забезпечує якісне розпилювання.


Відомо, що середня довжина окислювальної зони в доменній печі знаходиться на віддалі до 1,5м від зрізу фурми. Тому важливо створити такі умови горіння палива, при яких кінетика змішування крапель палива з молекулами окислювача була б оптимальною. У відповідності до теоретичних і експериментальних досліджень, краплі мазуту, що утворюються в результаті розпадання плівки струменя палива, яке вдувається за допомогою щілиновидних форсунок у домну, можна розбити на дрібніші краплини за рахунок аеродинамічних сил повітряного вдування.

Час, який характеризує процес руйнування краплі, зростає зі збільшенням в’язкості. При прийнятій у практиці доменного виробництва швидкості вдування повітря 150...250 м/с, час горіння мазуту у просторово-обмеженій окислювальній зоні фурменного вогнища не перевищує 5 мс. У зв’язку з цим, висуваються підвищені вимоги до підтримування такої в’язкості, при якій відбувається повне розбиття крапель палива на мікрокраплини. Проведені дослідження по встановленню необхідної в’язкості мазуту, показують, що довжина газомазутного факелу, за умови повного закінчення процесу горіння, визначається по емпіричній залежності

......

Оскільки в діапазоні температур (100...300)С, кінематична в’язкість і густина мазуту мазуту змінюється на незначну величину, то при постійній швидкості вдування, з метою забезпечення повного згоряння палива перед подачею у фурму доменної печі, необхідно зменшувати в’язкість мазуту, наприклад, шляхом його підігріву.

((или гомогенизации смотрим тут ))

Із літературних джерел, а також за результатами досліджень, проведених доменною лабораторією Карагандинського металургійного комбінату (Кар МК), випливає суттєвий вплив рівня підігріву мазуту перед форсункою на величину механічного недопалу .

У доменному виробництві, як правило, застосовують мазути марки М-100, в яких при температурі 100...125 град С кінематична в’язкість знаходиться в межах від 20 до 35•10-6 м2/с. Така в’язкість мазуту для його великих питомих витрат є завищеною. Для зниження об’єму сажі в 2-3 рази у вихідних газах доменної печі, необхідно підтримувати в’язкість мазуту 6,2•10-6 м2/с, що для мазуту марки М-100 відповідає температурі приблизно 165 град С.

В той же час, підігрів мазуту до температури 200...220 град С призводить до зростання концентрації сажистих частинок, що пояснюється термічним розкладанням палива в початковій частині факела за рахунок піролізу. Крім того,погіршення умов згоряння наступає і в результаті закоксовування теплонагрівачів в системах паливопідготовки.

Для дослідження процесів згоряння в доменних печах, з метою удосконалення процесу підготовки мазуту до спалювання і зменшення втрат палива, розроблено автоматичний аналізатор кінематичної в’язкості.
В аналізаторі для вимірювання кінематичної в'язкості мазуту, використано стандартне устаткування й прилади.
Для зручної й швидкої заміни або очищення чутливих елементів, конструкція перетворювача виконана у вигляді окремих блоків: блоків живлення, міждросельних камер і ламінарних дроселів. Розрахунок геометричних розмірів ламінарних і турбулентних дроселів виконано на ЕВМ згідно розроблених алгоритма і програми.

Первинний перетворювач, фільтр і роздільчі посудини зібрані на окремому шасі й поміщені у загальний термоізольований корпус. Даний блок перебуває в безпосередній близькості від мазутопроводу, по якому мазут надходить для спалювання у доменну піч. Всі технологічні лінії, по яких протікає мазут, термоізольовані азбестовим шнуром.

З метою визначення технічних і метрологічних характеристик аналізатора кінематичної в’язкості, були проведені його дослідно-промислові випробування в доменному цеху Карагандинського металургійного комбінату (Кар. МК) на доменній печі № 2 (рис.2). Випробування підтвердили працездатність розробленого аналізатора мазуту в промислових умовах. Проведені контрольні вимірювання значення кінематичної в'язкості мазуту, за допомогою лабораторних скляних віскозиметрів, у доменній лабораторії Кар МК, показали, що величини похибок пристрою, визначені при лабораторних випробуваннях, і отримані при дослідно-промислових випробуваннях, збігаються.
Гомогенизатор мазута (котельного топлива) TRGA -

Рис 2. Автоматичний аналізатор в системі регулювання в'язкості мазуту, що спалюється в доменній печі Карагандинського металургійного комбінату

На теперішній час, в металургії відсутній загальноприйнятий метод оцінки повноти спалювання вуглеводневих палив. Це утруднює одержання об'єктивної оцінки повноти спалювання мазуту й ефективності розроблюваних рекомендацій щодо поліпшення використання палива, а також обмежує можливості вибору оптимальних параметрів кінематичної в’язкості для доменної печі.

Експериментальне дослідження впливу в'язкості мазуту на процес сажоутворення в доменній печі № 2 проводився нами спільно з доменною лабораторією Карагандинського меалургійного комбінату. Оцінка повноти спалювання мазуту визначалася по зміні величини виносу вуглецю з печі з колошниковим газом. Дослідження проводились на доменній печі корисним об’ємом 3200 м3, яка була обладнана пристроями для відбору проб шламу, що відбиралися на наступних ділянках: скрубер, труби Вентурі, краплеуловлювач та дросельна група. Колошниковий пил, вловлений в сухому пиловловлювачі, до уваги не приймався, оскільки його випуск здійснювався через дві доби, а також через те, що за даними досліджень тонкодисперсного сажистого вуглецю, продукту піролізу мазуту, у пилу не знайдено.

Для підвищення достовірності експерименту, відбір проб був здійсниний тричі з інтервалом 5 хв. В'язкість мазуту змінювалась в межах від 20 мм2/с до 7 мм2/с за рахунок його підігріву. Витрата мазуту становла 68...73 кг/т чавуну. На рис. 3 показана залежність концентрації виносу вуглецю q від в’язкості мазуту ?.

Гомогенизатор мазута (котельного топлива) TRGA -

Рис. 3 Залежність повноти згоряння мазуту в доменній печі від його кінематичної в’язкості

Із отриманих експериментальних даних можна зробити висновок, що зменшення в'язкості мазуту з 20 мм2/с до 7 мм2/с призводить до зниження виносу вуглецю з печі з 3,74 кг/т до 1,74 кг/т. Найбільш помітне зменшення виносу вуглецю з печі спостерігається до в'язкості мазуту, що дорівнює 10 мм2/с. Таким чином встановлено, що для досягнення найменшого виносу вуглецю з печі, кінематичну в'язкість мазуту, який подається на спалювання у доменну піч, необхідно підтримувати на рівні 10±3 мм2/с. Подальше зменшення в’язкості за рахунок збільшення температури мазуту суттєво не зменшує втрати від недопалу і, в той же час, призводить до значного збільшення енергетичних витрат на роботу паливопідігрівачів, що знижує ефективність використання мазуту як допоміжного палива доменних печей.

Після проведених досліджень, автоматичний аналізатор кінематичної в’язкості мазуту було впроваджено для контролю процесу підігріву спалюваного мазуту у домні № 2 Карагандинського металургійного комбінату (м.Теміртау). В результаті цього впровадження було отримано економічний ефект за рахунок зменшення втрат мазуту від недозгоряння в доменній печі.

1.3. Автоматичний аналізатор кінематичної в’язкості для систем керування процесом підготовки мазуту до спалювання в мартенівській печі

В мартенівських печах технологічний процес є періодичним, крім того, він складається з кількох послідовних стадій, на кожній з яких конкретні вимоги до температурного режиму печі і до мазутного факелу змінюються, причому ці вимоги різноманітні, а інколи й протирічать одна одній. Одним з основних параметрів, що визначають продуктивність і економічність роботи мартенівської печі є форма і радіаційні характеристики факела. Він має випромінювати максимально можливий світловий потік, тобто володіти максимальною степінню чорноти при високій температурі. Іншими важливими характеристиками є довжина, жорсткість і настильність факелу. Вказані властивості факелу визначаються типом форсунок і степінню розпилювання палива, яке в свою чергу залежить від його кінематичної в’язкості.

Для примера, 27.06.2010 - мы испытывали новую версию гомогенизатора TRGA-3G-05 на насосном агрегате 6.3 м.куб. до 10 атм.

Результат - справа.

Серьезные лабораторные анализы ( на маловязком корабельном топливе RME-180 )
были сделаны на НПЗ в Хорватии). Т.е. анализ маловязкого корабельного топлива до и после обработки, сравнительная таблица тут.

Другие изменения в мазуте
( визуальные и лабораторные ( Словения, Хорватия, Россия) показаны в общей презентации. Смотрите - это интересно и полезно.


Кто не любит читать - для тех картинки и ссылка по картинке - изменение в мазуте после обработки на гомогенизаторе TRGA
топливо
время наполнения мерной емкости
вязкость в условных единицах
Мазут М100, прямогонный, стандартный обводнение 3%
5 мин 12 сек.
312
Мазут М100, прямогонный, после гомогенизации на TRGA
2 мин 25 сек.
145
Мазут М100, прямогонный, + 10% воды, после гомогенизации на TRGA
4 мин 52 сек.
292
Мазут М100, прямогонный, + 20% воды, после гомогенизации на TRGA
4 мин 00 сек.
240
Дизельное топливо автомобильное
0 мин 05 сек.
5

Вид топлива - мазут.
Температура измерения - 35 град Цельсия.
Объем мерного стакана - 900 см. куб.

 
диспергация гомогенизация улучшение мазут
диспергация гомогенизация мазута гомогенизатор TRGA экономия мазута оптимизация улучшение сжигания  отзыв

назад новости назад страница описания мазутных технологий

Google
eXTReMe Tracker